Amaç, hedef ve ilkelerimiz

 

Api Koop, doğa ile uyumlu üretim yöntemlerini takip eder ve arının doğa ile olan işleyişine, insan faktörü olarak sınırlı ve uyumlu müdahale etmeyi hedefler. Yaşam süreçlerinin birbiriyle olan bağlarına dikkat çeker, bunu araştırır ve buna uygun davranır.

 

Api Koop, üretim, satış ve pazarlama süreçlerinde, şeffaf ve dürüst hareket eder. Her an denetlenebilir ve hesap verebilir.

Api Koop, üretim ve arı bakım standartları oluşturur. Api Koop’a ortak olan arıcılar bu üretim standartında hareket ederler. Api Koop, ortaklarının bu standartlara ulaşması için gereken adil geçiş  sürecini yönetir.

Api Koop, üretimden paylaşıma kadar geçen süreçte görev alan aktörlerin tümü arasındaki doğrudan bağı güçlendirecek bir örgütlenme ağını destekleyen ve geliştiren bir model oluşturur.

Api Koop, geleceğe ve doğaya olan sorumluluğu gereği sürekli gelişimi ve yardımlaşmayı hedefler.

Ortaklar, kooperatifin faaliyet ve projelerinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için, yetkin oldukları alanlarda görev ve sorumluluk üstlenirler. Bu görev ve sorumlulukları yerine getirirken akılcı ve verimli yöntemleri kullanırlar.

Kooperatifin faaliyetlerinin sürdürülmesi sırasında ortaya çıkabilecek yeni ve beklenmedik sorunlarla karşılaşıldığında, kooperatifin etik tüzük ve çalışma ilkelerine uygun çözümler üretmek esastır. Bunun olanaklı olmadığı durumlarda ise kooperatifin amaç ve ilkeleriyle en az çelişen geçici bir çözümde uzlaşılarak, kalıcı bir çözüm üretme süreci başlatılır.

Toplantılar önceden hazırlanan gündemle yapılır. Her toplantı için bir oturum yöneticisi ve yazman belirlenir. Toplantılarda alınan kararlar yazılı olarak ortaklara iletilir ve kararların uygulanması bir sonraki toplantıya kadar ilgili oturumun yöneticisi tarafından takip edilir.

Toplantılarda alınacak kararlar, açıklama, tartışma, ikna ve uzlaşmaya dayanır. Herkesin aynı fikirde olmadığı durumlarda oydaşma-mutabakat (consensus) prensibi esastır. Oydaşmanın başarısız olması halinde, bir karar verilmesinin zorunlu olduğu durumlarda kooperatifin temel etik değerleriyle çelişmemek şartıyla nitelikli oy çoğunluğuyla karar alınır.

Biz Nasıl Bir Arıcılık Yapacağız?

İnsan yaşamının gereksinimleri ile doğal yaşam varlığı arasında adil ve sürdürülebilir bir denge kuracak şekilde,

Bu dengenin arıcılık bağlamında bugünden geleceğe iklim değişikliği süreçleri de göz önüne alınarak nasıl sürdürülebileceğini anlayarak,

Kendi ekosistemlerine uyum sağlamış arı ırk ve ekotipleri temelinde gelişmiş doğal ve geleneksel yerel arıcılık ekonomisini bütüncül bir yaklaşımla planlayarak,

Bu ekosistemi, tüm zenginlikleriyle yüzlerce yıldır yaşamlarını ve geçimlerini sürdüren köylüleriyle birlikte korunması için sürdürülebilir ve bütüncül bir yaşam alanı olarak tanımlayarak,

Gözleme dayanan geleneksel bilgi ile araştırmalara dayanan bilimsel bilgiyi birleştiren; merkeze arıyı, arıcıyı, kalıntıdan ve kimyasaldan uzak katkısız bal ve diğer arıcılık ürünlerini koyan ve modern koloni ve arılık yönetimi ve buna paralel olarak süreci destekleyecek pazarlama stratejileri temelinde geçimlik bir arıcılık yapacağız.

Başa dön